Đã tìm thấy 1 kết quả: Chồng đi xuất khẩu lao động


Chồng đi xuất khẩu lao động, gửi tiền về cho mẹ giữ

Chồng đi xuất khẩu lao động, gửi tiền về cho mẹ giữ

30-12-2019 00:00
167

Tôi tình cờ nghe ba chồng ngà ngà rượu nói với người ta rằng: “Thằng Bảo (tên chồng tôi) nhà tui mỗi tháng gửi về gần hai chục triệu cho mẹ nó. Nó bảo phải để mẹ giữ tiền nó mới yên tâm...”.

Create Account



Log In Your Account



động Điểm tin

gồm kinh

thế giới
Điểm Tin
giáo dục đọc báo

giới giáo

kinh tế

tức Việt

xem báo
Tổng hợp
dục thể
báo chí
tế chính trị

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

thế giới

Tổng hợp tin
tìm kiếm chính trị công nghệ
trí công
giải trí

xã hội thế

tin nhanh

Việt Nam gồm

chính trị

công nghệ

hội thế

Chồng đi xuất khẩu lao động

hóa giải trí

khóa Điểm

tức Việt Nam

thể thao

Chồng đi xuất

thế giới giáo
báo chí

Nam gồm

trị xã

Chồng đi xuất khẩu lao động

hóa giải

khẩu lao

gồm kinh tế

trị xã hội

lao động

xuất khẩu

Chồng đi

giáo dục thể

dục thể thao

công nghệ tìm kiếm văn hóa
đi xuất
tin tức

Điểm tin ngày

thể thao

Tin Ngày

văn hóa

kinh tế

ngày Tổng hợp

báo điện tử

tin tức Việt

xem tin
tin ngày Tổng
động Điểm

Chồng đi xuất khẩu lao động

Điểm tin ngày

xuất khẩu

tin ngày

thao văn hóa

chính trị

xã hội

Chồng đi xuất khẩu lao động - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

đọc báo đọc tin văn hóa xã hội

Chồng đi

xem báo

lao động

đi xuất khẩu

thao văn

giáo dục

tế chính

trí công nghệ
Điểm tin
giáo dục tin trong ngày

Việt Nam

kinh tế

xã hội

lao động Điểm

tin nhanh
xuất khẩu lao
thể thao

đi xuất

hội thế giới

hợp tin tức

giải trí công

ngày Tổng

giải trí

khẩu lao

điểm tin

Nam gồm kinh

tin tức

động Từ

Từ khóa

khẩu lao động

kinh tế chính

báo điện tử

giới giáo dục

hợp tin

chính trị xã

tin tức
tin mới nhất
thể thao văn
thế giới giải trí xem tin tin mới nhất đọc tin điểm tin tin trong ngày

văn hóa giải

j
(0 giây)