Đã tìm thấy 1 kết quả: 6 án tử cho 9 bị cáo


Xét xử vụ sát hại, hãm hiếp nữ sinh giao gà: Đề nghị 6 án tử hình cho 9 bị cáo

Xét xử vụ sát hại, hãm hiếp nữ sinh giao gà: Đề nghị 6 án tử hình cho 9 bị cáo

27-12-2019 00:00
74

Sau khi đọc bản luận tội đối với các bị cáo, đại diện VKS Điện Biên đề nghị 6 án tử hình cho 9 bị cáo.

Create Account



Log In Your Account



tin ngày Tổng

thế giới giáo

điểm tin

thế giới

công nghệ
giáo dục
cho 9
trị xã hội
tin trong ngày tìm kiếm báo chí 6 án tử cho 9 bị cáo
trị xã
hội thế giới

kinh tế chính

xã hội

tức Việt

bị cáo Điểm

bị cáo

Nam gồm kinh

giải trí

cáo Từ

Tổng hợp
xã hội
ngày Tổng
9 bị

cáo Điểm

giới giáo

giải trí tin trong ngày

thao văn hóa

gồm kinh

6 án

xã hội thế

tin mới nhất

tin ngày

cáo Điểm tin

án tử
tử cho
báo điện tử
6 án
thể thao văn

Việt Nam

giáo dục thể

ngày Tổng hợp

tin nhanh thế giới

trí công nghệ

văn hóa
9 bị cáo

tế chính

trí công

hợp tin

Điểm tin ngày

điểm tin
tế chính trị
tin mới nhất
giáo dục
Tin Ngày

chính trị xã

kinh tế tin tức

khóa Điểm

giới giáo dục
xem báo chính trị thế giới thể thao

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

đọc tin
chính trị

hợp tin tức

công nghệ đọc tin công nghệ

bị cáo

xem tin

văn hóa giải

Nam gồm

văn hóa
văn hóa

6 án tử

án tử cho
6 án tử cho 9 bị cáo
gồm kinh tế
kinh tế
thao văn
9 bị

cho 9

tử cho
hóa giải trí

dục thể thao

án tử

cho 9 bị
chính trị giáo dục

Điểm tin ngày

báo điện tử
Điểm Tin
Điểm tin
xem tin

giải trí công

6 án tử cho 9 bị cáo

tin tức Việt

tức Việt Nam

hóa giải

đọc báo

Từ khóa

xem báo tin tức
thể thao
đọc báo tìm kiếm

6 án tử cho 9 bị cáo - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

giải trí

Việt Nam gồm

Tổng hợp tin

tử cho 9

dục thể

kinh tế

báo chí

hội thế

tin tức
xã hội thể thao tin nhanhj
(0 giây)