Yêu cầu công bố giá sách giáo khoa lớp Một trước ngày 15/2

Yêu cầu công bố giá sách giáo khoa lớp Một trước ngày 15/2

265

Bộ GD-ĐT yêu cầu các nhà xuất bản và các Sở GD-ĐT tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục, giáo viên, phụ huynh tiếp cận sớm và đầy đủ với sách giáo khoa mới.

Theo chỉ đạo mới nhất của Bộ GD-ĐT, các nhà xuất bản khẩn trương thực hiện thủ tục, kịp thời công bố giá sách giáo khoa để các cơ sở giáo dục phổ thông, địa phương chọn lựa. Việc công bố giá sách giáo khoa lớp Một phải được hoàn thành trước ngày 15/2/2020. Những nội dung này cần được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, công khai, minh bạch và hoàn thành trước khi thành lập các hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp Một. Yeu cau cong bo gia sach giao khoa lop Mot truóc ngay 15/2 Bộ GD-ĐT yêu cầu công bố giá sách giáo khoa lớp Một trước ngày 15/2 Các Sở GD-ĐT cần tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, có hình thức cung cấp sách giáo khoa kịp thời, đầy đủ. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các các sở cũng như các nhà xuất bản, các trường cần kịp thời báo cáo Bộ GD-ĐT để có biện pháp giải quyết. Theo Bộ GD-ĐT, phương án triển khai cung cấp sách giáo khoa lớp Một đến các địa phương của các nhà xuất bản cần được thực hiện khẩn trương và báo cáo trước ngày 15/1/2020. Thông tin về giá sách sẽ giúp cơ sở giáo dục phổ thông, giáo viên, phụ huynh tiếp cận thông tin về sách nhanh chóng, tiết kiệm, hiệu quả và đầy đủ môn học để thực hiện việc lựa chọn. Dung Nhi


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your AccountĐT tạo

viên phụ huynh

giáo khoa lớp

phụ huynh

và đầy đủ
giáo khoa

và các Sở

15/2 Bộ

bố giá

giá sách

Tin Ngày

15/2 Điểm
giáo khoa

cầu các nhà

sách giáo khoa

sách giáo

Yêu cầu công bố giá sách giáo khoa lớp Một trước ngày 15/2 - Điểm Tin Ngày

giá sách giáo

Một trước

yêu cầu

với sách

các Sở

GD ĐT tạo

trước ngày 15/2

sách lớp 1
kiện cho
ĐT tạo điều
tiếp cận

sách giáo khoa

Yêu cầu

nhà xuất

trước ngày

GD ĐT

Sở GD ĐT

nhà xuất bản
sách giáo
ĐT yêu

công bố

khoa lớp
sở giáo dục

huynh tiếp

các cơ

Yêu cầu công

và các

huynh tiếp cận
các Sở GD

Điểm Tin

cầu công bố

tiếp cận sớm

dục giáo

đầy đủ với

giáo dục giáo
ĐT yêu cầu

phụ huynh tiếp

trước ngày

Yêu cầu

đủ với

điều kiện cho

lớp Một trước

công bố

bản và

dục giáo viên

giáo khoa mới

các cơ sở
Sở GD
cầu công
Bộ GD
đủ với sách
lớp Một

15/2 Bộ GD

Bộ GD ĐT
sớm và
với sách giáo
tạo điều kiện

Một trước ngày

cận sớm và

ngày 15/2

GD ĐT

giáo viên phụ
công bố giá

sở giáo

cầu công
bản và các
sách giáo
khoa mới

yêu cầu các

cho các

sách giáo khoa

ngày 15/2 Bộ

GD ĐT yêu

ngày 15/2

cho các cơ
các nhà xuất
sách lớp 1
cầu các

và đầy

giáo khoa

bố giá sách

sách giáo khoa

giáo viên
xuất bản và
tạo điều
Một trước

các nhà

điều kiện

Bộ GD-ĐT yêu cầu các nhà xuất bản và các Sở GD-ĐT tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục, giáo viên, phụ huynh tiếp cận sớm và đầy đủ với sách giáo khoa mới

sớm và đầy

viên phụ

cơ sở giáo

xuất bản

kiện cho các
cận sớm
cơ sở

Yêu cầu công bố giá sách giáo khoa lớp Một trước ngày 15/2

đầy đủ

giá sách
lớp Một

khoa lớp Một

chương trình mới
khoa lớp
chương trình mới
bố giá

giáo dục

j
(0.02 giây)