428 người đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2019

428 người đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2019

111

Hội đồng Giáo sư nhà nước đã tổ chức phiên họp lần thứ tư để xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 cho các ứng viên thuộc hai Hội đồng Giáo sư ngành khoa học quân sự và khoa học an ninh.

Theo đó, có bốn ứng viên phó giáo sư hội đồng ngành khoa học an ninh được Hội đồng Giáo sư nhà nước xét đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư. Hội đồng Giáo sư ngành khoa học quân sự không có ứng viên nào. Hội đồng Giáo sư nhà nước cho hay, theo tiêu chuẩn mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg, hai khối ngành khoa học quân sự và khoa học an ninh có nhiều chuyên ngành liên quan tới yêu cầu bảo mật theo quy định hiện hành về bảo vệ bí mật nhà nước. 428 nguoi dat tieu chuan giao su, pho giao su nam 2019 Phiên họp của Hội đồng Giáo sư nhà nước Vì thế, theo đề nghị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 8538/VPCP-KGVX, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước, Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước đã phối hợp với Hội đồng Giáo sư ngành khoa học quân sự và Hội đồng Giáo sư ngành khoa học an ninh xây dựng điều kiện đặc thù về việc thay thế các bài báo quốc tế uy tín để vận dụng xét cho các ứng viên thuộc ngành khoa học quân sự và khoa học an ninh. Trước đó, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã công bố quyết định 424 ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2019 đối với 26 ngành, liên ngành. Như vậy, số ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm nay chính thức là 428 người. Dung Nhi


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountchuẩn giáo sư

năm 2019

để xét đạt
hội đồng giáo sư nhà nước
phó giáo sư

năm 2019 cho

giáo sư
sư năm
giáo sư phó
sư nhà

nhà nước

họp lần

danh giáo

sư năm
đã tổ chức
tiêu chuẩn
đồng Giáo sư

428 người đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2019 - Điểm Tin Ngày

đã tổ

chức phiên

lần thứ tư
giáo sư
nhà nước đã

giáo sư

Hội đồng Giáo
phó giáo
sự và

Hội đồng

chuẩn chức danh

Giáo sư nhà

viên thuộc hai

2019 Điểm

phiên họp lần
sư ngành khoa
giáo sư

an ninh

sư năm

quân sự và
khoa học

chuẩn giáo

để xét

phó giáo

phó giáo sư
đạt tiêu chuẩn
ứng viên

Giáo sư

sư phó giáo

thứ tư

đồng Giáo

tiêu chuẩn

chuẩn chức

Hội đồng
năm 2019

phiên họp

phó giáo sư

tư để xét

2019 cho
Giáo sư

học quân

đạt tiêu
các ứng

thứ tư để

sư năm 2019

Hội đồng Giáo

2019 cho các

học quân sự

thuộc hai Hội
giáo sư năm
người đạt
sự và khoa

chức danh giáo

Hội đồng Giáo sư nhà nước đã tổ chức phiên họp lần thứ tư để xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 cho các ứng viên thuộc hai Hội đồng Giáo sư ngành khoa học quân sự và khoa học an ninh

đồng Giáo sư

phó giáo

khoa học an
hội đồng giáo sư nhà nước
428 người đạt

học an ninh

khoa học
chức danh
quân sự
428 người
thuộc hai
sư nhà nước

viên thuộc

đồng Giáo

cho các ứng

sư phó giáo

sư phó

chuẩn giáo

các ứng viên

khoa học quân

tiêu chuẩn chức

đạt tiêu

2019 Hội đồng

tiêu chuẩn giáo
Điểm Tin
xét đạt tiêu

2019 Hội

sư phó
phó giáo sư
danh giáo sư
giáo sư

hai Hội đồng

nước đã

xét đạt

và khoa học
tư để
năm 2019
đạt tiêu chuẩn
tổ chức phiên
giáo sư

cho các

giáo sư năm
hai Hội
nước đã tổ

đạt tiêu

Tin Ngày

sư năm 2019

người đạt tiêu

và khoa

giáo sư

428 người đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2019

giáo sư phó

lần thứ

người đạt

ngành khoa

ứng viên thuộc

họp lần thứ

428 người

chức phiên họp

tổ chức

Giáo sư ngành

sư phó

sư ngành

ngành khoa học
giáo sư
năm 2019 Hội
học an
tiêu chuẩn
j
(0.02 giây)