Bệnh viện Mắt tỉnh Bình Định tự mượn hóa chất xét nghiệm không qua nhập kho

Bệnh viện Mắt tỉnh Bình Định tự mượn hóa chất xét nghiệm không qua nhập kho

13

Bệnh viện Mắt tỉnh Bình Định không trúng thầu mặt hàng hóa chất Creatinine, nhưng tự ý mượn hóa chất xét nghiệm này của một công ty để thực hiện xét nghiệm cho bệnh nhân, không tiến hành nhập kho, không thông qua tài chính kế toán.

Ngày 9/10, Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết vừa thanh tra công tác quản lý và sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế tại Bệnh viện Mắt tỉnh Bình Định. Benh vien Mat tinh Binh Dinh tu muon hoa chat xet nghiem khong qua nhap kho Năm 2018, bệnh viện này có 43 mặt hàng hóa chất, vật tư y tế trúng thầu được phân bổ theo thỏa thuận khung năm 2018. Kết quả kiểm tra cho thấy, bệnh viện thực hiện được một số nhiệm vụ trong quản lý theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho điều trị và các nhu cầu đột xuất; bảo đảm cung ứng thuốc đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại trong thực hiện Thông tư 22/2011/TT-BYT quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện. Đáng chú ý, việc lập kế hoạch mua thuốc chưa sát với thực tế, dẫn đến nhiều thuốc trúng thầu chưa nhập kho, chưa sử dụng; chưa thành lập hội đồng kiểm kê tại khoa của khoa Dược; việc kiểm kê thuốc, hóa chất chưa đúng quy định. Đặc biệt, Bệnh viện Mắt tỉnh Bình Định không trúng thầu mặt hàng hóa chất Creatinine, nhưng tự ý mượn hóa chất xét nghiệm này của một công ty để thực hiện dịch vụ xét nghiệm cho bệnh nhân, không tiến hành nhập kho, không thông qua bộ phận tài chính kế toán. Việc quản lý, sử dụng hóa chất theo quy chế bệnh viện chưa đảm bảo. Với kết quả kiểm tra, Sở Y tế yêu cầu bệnh viện tổ chức kiểm điểm, đề xuất hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với các cá nhân liên quan. Quy Hưng


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accounttrúng thầu mặt

tài chính kế
Bệnh viện Mắt tỉnh Bình Định
chất xét
viện Mắt tỉnh
một công ty

Bệnh viện Mắt tỉnh Bình Định tự mượn hóa chất xét nghiệm không qua nhập kho - Điểm Tin Ngày

mượn hóa chất

tự mượn hóa
viện Mắt tỉnh
mặt hàng
kho Bệnh

Bệnh viện

Bệnh viện

Mắt tỉnh

mượn hóa chất xét nghiệm
chất xét nghiệm
hiện xét

Bệnh viện Mắt

bệnh nhân

chất xét

xét nghiệm

xét nghiệm

nghiệm không
hàng hóa chất
hóa chất Creatinine
nghiệm không

nghiệm cho

để thực

nhưng tự ý
qua nhập

hóa chất xét

Mắt tỉnh

ty để thực

tiến hành nhập
Bệnh viện

ty để

hóa chất xét

nghiệm này

chính kế

hóa chất

không thông

kho không thông

thầu mặt

không qua

chất xét nghiệm

nhập kho
không thông qua kế toán
Định tự
xét nghiệm cho

ý mượn

ý mượn hóa

nhân không tiến

tỉnh Bình

nhập kho

nhập kho

chất Creatinine

của một công
tự mượn

kho Bệnh viện

mượn hóa

nghiệm cho bệnh
viện Mắt

Mắt tỉnh Bình

Bệnh viện Mắt tỉnh Bình Định không trúng thầu mặt hàng hóa chất Creatinine, nhưng tự ý mượn hóa chất xét nghiệm này của một công ty để thực hiện xét nghiệm cho bệnh nhân, không tiến hành nhập kho, không thông qua tài chính kế toán

nhập kho Bệnh

không tiến hành
không qua nhập

hành nhập kho

chính kế toán

Bệnh viện Mắt

qua tài chính

Bình Định
không trúng thầu

nghiệm này của

mượn hóa chất

mặt hàng hóa

cho bệnh

Bình Định

qua nhập kho

hóa chất

Bệnh viện Mắt tỉnh Bình Định tự mượn hóa chất xét nghiệm không qua nhập kho

Định không trúng

thông qua

Creatinine nhưng

tự mượn

tiến hành

công ty để

Bình Định không

nhân không

cho bệnh nhân

mượn hóa chất xét nghiệm

này của

để thực hiện
Điểm Tin
Mắt tỉnh Bình

chất Creatinine nhưng

một công

chất xét

trúng thầu

này của một

tỉnh Bình

Creatinine nhưng tự

qua tài

tự ý mượn

viện Mắt

không thông qua

nhưng tự

xét nghiệm

hóa chất

Định tự mượn
hành nhập
hàng hóa

viện Mắt

thông qua tài

kho không

Bình Định

Mắt tỉnh

nhập kho không

công ty

kho Điểm

qua nhập

Tin Ngày
xét nghiệm không

kế toán

không tiến

tỉnh Bình
Định không
không thông qua kế toán

thực hiện

Bệnh viện Mắt tỉnh Bình Định
tự ý

thực hiện xét

xét nghiệm

hiện xét nghiệm

tỉnh Bình Định
mượn hóa
hóa chất Creatinine
nghiệm không qua

Bình Định tự

hóa chất

thầu mặt hàng

tài chính

hóa chất Creatinine

xét nghiệm này

Định tự

không trúng

tỉnh Bình Định

bệnh nhân không

không qua

mượn hóa

của một
j
(0.05 giây)