Sẽ bỏ phân loại khá, giỏi, chính quy hay tại chức trên bằng tốt nghiệp đại học

Sẽ bỏ phân loại khá, giỏi, chính quy hay tại chức trên bằng tốt nghiệp đại học

15

Theo một dự thảo vừa đưa ra lấy ý kiến, văn bằng tốt nghiệp đại học sẽ không còn ghi “Chính quy” hoặc các hình thức học tại chức hay phân loại khá, giỏi, trung bình...

Se bo phan loai kha, gioi, chinh quy hay tai chuc tren bang tot nghiep dai hoc Sẽ bỏ phân loại chính quy hay tại chức trên bằng tốt nghiệp đại học. Bộ GDĐT vừa có dự thảo Thông tư ban hành quy định nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học, bao gồm: bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và bằng tiến sĩ danh dự. Theo đó, văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và tiến sĩ danh dự sẽ chỉ còn 10 mục. Cụ thể, nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học gồm: 1.Tiêu đề: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. 2. Tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo (bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ). 3. Tên cơ sở giáo dục cấp văn bằng. 4. Họ, chữ đệm, tên của người được cấp văn bằng. 5. Ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng. 6. Quốc tịch của người được cấp văn bằng. 7. Ngành đào tạo. 8. Địa danh, ngày tháng năm cấp văn bằng. 9. Họ, chữ đệm, tên, chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền cấp văn bằng và đóng dấu theo quy định. 10. Số hiệu, số vào sổ gốc cấp văn bằng. Cũng theo dự thảo thông tư này, cơ sở giáo dục đại học được bổ sung các nội dung khác ghi trên văn bằng giáo dục đại học phù hợp với quy định của pháp luật. Như vậy, quy định về cách ghi các nội dung trên bằng tốt nghiệp đại học sẽ có một số thay đổi. Chẳng hạn, theo quy định hiện hành thì vẫn ghi các nội dung như: Ghi Xuất sắc, Giỏi, Khá, Trung bình khá hoặc Trung bình theo Quy chế đào tạo; Ghi “Chính quy” hoặc một trong các hình thức “Vừa làm vừa học”, “Học từ xa”, “Tự học có hướng dẫn”. Văn bản hiện hành cũng đang có những quy định như: Đối với ngành kỹ thuật ghi "BẰNG KỸ SƯ". Đối với ngành kiến trúc ghi "BẰNG KIẾN TRÚC SƯ". Đối với ngành y ghi "BẰNG BÁC SĨ" hoặc "BẰNG CỬ NHÂN". Đối với ngành dược ghi "BẰNG DƯỢC SĨ" hoặc "BẰNG CỬ NHÂN". Đối với các ngành khoa học cơ bản, sư phạm, luật, kinh tế ghi "BẰNG CỬ NHÂN". Còn theo dự thảo mới sẽ không còn các quy định trên. Nếu được ký ban hành, Thông tư này thay thế Thông tư số 23/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành mẫu bằng thạc sĩ; Thông tư số 24/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009 của Bộ trưởng Bộ GD- ĐT ban hành mẫu bằng tiến sĩ; Thông tư số 19/2011/TT-BGDĐT ngày 24/5/2011 của Bộ trưởng Bộ GD- ĐT ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học; Thông tư số 20/2011/TT-BGDĐT ngày 24/5/2011 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành mẫu bằng tiến sĩ danh dự. B.T.L


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accounthọc tại

tại chức trên
ý kiến văn

quy hay

thảo vừa
bỏ phân loại bằng đại học

tại chức hay

loại khá giỏi

vừa đưa

trên bằng tốt

các hình thức

bằng tốt
khá giỏi

trên bằng

lấy ý kiến
bỏ phân loại khá giỏi

nghiệp đại học

khá giỏi
hoặc các
đưa ra lấy
đại học Theo
học Theo
Theo một
Tin Ngày
chức trên bằng

Sẽ bỏ

bằng tốt

hay tại chức

bỏ phân loại bằng đại học
giỏi trung bình

thức học

hay tại
đại học

không còn ghi

“Chính quy” hoặc

Sẽ bỏ phân loại khá, giỏi, chính quy hay tại chức trên bằng tốt nghiệp đại học - Điểm Tin Ngày

nghiệp đại

loại khá
nghiệp đại học
văn bằng tốt nghiệp đại học
nghiệp đại

tốt nghiệp

Sẽ bỏ phân loại khá, giỏi, chính quy hay tại chức trên bằng tốt nghiệp đại học

đại học

thức học tại
Sẽ bỏ

đại học sẽ

văn bằng tốt nghiệp đại học

quy hay

phân loại

hay phân loại

ghi “Chính quy”
bằng tốt nghiệp
sẽ không còn

Điểm Tin

Theo một dự thảo vừa đưa ra lấy ý kiến, văn bằng tốt nghiệp đại học sẽ không còn ghi “Chính quy” hoặc các hình thức học tại chức hay phân loại khá, giỏi, trung bình

loại khá

khá giỏi chính

học sẽ
quy” hoặc các

khá giỏi

hình thức

bỏ phân loại

vừa đưa ra

tại chức

ra lấy ý
trên bằng

đại học

tốt nghiệp

nghiệp đại

kiến văn

trung bình
phân loại
dự thảo
bỏ phân loại khá giỏi
tốt nghiệp

học Điểm

loại khá giỏi
loại khá
chức trên

dự thảo vừa

quy hay tại
học tại chức

chức hay phân

giỏi chính

bỏ phân

hay tại

bằng tốt nghiệp

tốt nghiệp đại

“Chính quy”

hay phân
giỏi chính quy

thảo vừa đưa

chính quy hay
bỏ phân
tốt nghiệp đại

đưa ra

hoặc các hình

ghi “Chính

chức hay

học sẽ không
khá giỏi trung
ý kiến

hình thức học

tại chức
các hình
một dự

phân loại khá

còn ghi

chính quy

sẽ không
Theo một dự

phân loại khá

lấy ý

phân loại

học Theo một

chức trên

không còn

một dự thảo

bằng tốt

Sẽ bỏ phân

còn ghi “Chính

kiến văn bằng
tại chức

văn bằng

giỏi trung
ra lấy
văn bằng tốt

giỏi chính

quy” hoặc

chính quy
j
(0.01 giây)