Sẽ bỏ phân loại khá, giỏi, chính quy hay tại chức trên bằng tốt nghiệp đại học

Sẽ bỏ phân loại khá, giỏi, chính quy hay tại chức trên bằng tốt nghiệp đại học

9

Theo một dự thảo vừa đưa ra lấy ý kiến, văn bằng tốt nghiệp đại học sẽ không còn ghi “Chính quy” hoặc các hình thức học tại chức hay phân loại khá, giỏi, trung bình...

Se bo phan loai kha, gioi, chinh quy hay tai chuc tren bang tot nghiep dai hoc Sẽ bỏ phân loại chính quy hay tại chức trên bằng tốt nghiệp đại học. Bộ GDĐT vừa có dự thảo Thông tư ban hành quy định nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học, bao gồm: bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và bằng tiến sĩ danh dự. Theo đó, văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và tiến sĩ danh dự sẽ chỉ còn 10 mục. Cụ thể, nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học gồm: 1.Tiêu đề: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. 2. Tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo (bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ). 3. Tên cơ sở giáo dục cấp văn bằng. 4. Họ, chữ đệm, tên của người được cấp văn bằng. 5. Ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng. 6. Quốc tịch của người được cấp văn bằng. 7. Ngành đào tạo. 8. Địa danh, ngày tháng năm cấp văn bằng. 9. Họ, chữ đệm, tên, chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền cấp văn bằng và đóng dấu theo quy định. 10. Số hiệu, số vào sổ gốc cấp văn bằng. Cũng theo dự thảo thông tư này, cơ sở giáo dục đại học được bổ sung các nội dung khác ghi trên văn bằng giáo dục đại học phù hợp với quy định của pháp luật. Như vậy, quy định về cách ghi các nội dung trên bằng tốt nghiệp đại học sẽ có một số thay đổi. Chẳng hạn, theo quy định hiện hành thì vẫn ghi các nội dung như: Ghi Xuất sắc, Giỏi, Khá, Trung bình khá hoặc Trung bình theo Quy chế đào tạo; Ghi “Chính quy” hoặc một trong các hình thức “Vừa làm vừa học”, “Học từ xa”, “Tự học có hướng dẫn”. Văn bản hiện hành cũng đang có những quy định như: Đối với ngành kỹ thuật ghi "BẰNG KỸ SƯ". Đối với ngành kiến trúc ghi "BẰNG KIẾN TRÚC SƯ". Đối với ngành y ghi "BẰNG BÁC SĨ" hoặc "BẰNG CỬ NHÂN". Đối với ngành dược ghi "BẰNG DƯỢC SĨ" hoặc "BẰNG CỬ NHÂN". Đối với các ngành khoa học cơ bản, sư phạm, luật, kinh tế ghi "BẰNG CỬ NHÂN". Còn theo dự thảo mới sẽ không còn các quy định trên. Nếu được ký ban hành, Thông tư này thay thế Thông tư số 23/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành mẫu bằng thạc sĩ; Thông tư số 24/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009 của Bộ trưởng Bộ GD- ĐT ban hành mẫu bằng tiến sĩ; Thông tư số 19/2011/TT-BGDĐT ngày 24/5/2011 của Bộ trưởng Bộ GD- ĐT ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học; Thông tư số 20/2011/TT-BGDĐT ngày 24/5/2011 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành mẫu bằng tiến sĩ danh dự. B.T.L


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountchính quy hay
Sẽ bỏ
các hình
nghiệp đại

quy hay

bỏ phân
trên bằng

ý kiến văn

đưa ra lấy
bằng tốt nghiệp
giỏi chính quy

phân loại khá

loại khá giỏi
giỏi chính
văn bằng tốt nghiệp đại học

tại chức hay

lấy ý
hay tại chức
hay phân loại

giỏi trung

nghiệp đại học

phân loại

kiến văn
học Theo

vừa đưa

thảo vừa đưa
Điểm Tin
ra lấy ý
quy” hoặc

tại chức

sẽ không
ý kiến

đại học

bằng tốt
bỏ phân loại khá giỏi

còn ghi “Chính

bỏ phân loại khá giỏi

Theo một

tại chức

giỏi chính

loại khá

Sẽ bỏ

một dự

Theo một dự thảo vừa đưa ra lấy ý kiến, văn bằng tốt nghiệp đại học sẽ không còn ghi “Chính quy” hoặc các hình thức học tại chức hay phân loại khá, giỏi, trung bình

thức học tại

không còn
tốt nghiệp
đại học sẽ

quy” hoặc các

nghiệp đại

“Chính quy” hoặc

đại học Theo

phân loại
văn bằng tốt nghiệp đại học
ghi “Chính quy”

khá giỏi

một dự thảo
trung bình

dự thảo vừa

Tin Ngày

hình thức

phân loại

khá giỏi

hình thức học

tại chức

hay tại

thảo vừa

vừa đưa ra

loại khá

chính quy

Sẽ bỏ phân

học tại chức

học tại

chức hay
sẽ không còn
đại học

ra lấy

Sẽ bỏ phân loại khá, giỏi, chính quy hay tại chức trên bằng tốt nghiệp đại học - Điểm Tin Ngày

tại chức trên

chức hay phân

loại khá giỏi

lấy ý kiến
kiến văn bằng
“Chính quy”

quy hay tại

không còn ghi

hoặc các

ghi “Chính

tốt nghiệp đại

chức trên

thức học

Sẽ bỏ phân loại khá, giỏi, chính quy hay tại chức trên bằng tốt nghiệp đại học

văn bằng tốt

đưa ra

bằng tốt nghiệp

học Điểm
khá giỏi
giỏi trung bình
đại học
học sẽ không

bỏ phân

trên bằng tốt
khá giỏi trung

hay phân

trên bằng

bỏ phân loại
nghiệp đại
bỏ phân loại bằng đại học bỏ phân loại bằng đại học

quy hay

còn ghi

tốt nghiệp

khá giỏi chính

hay tại

các hình thức

bằng tốt

phân loại khá

dự thảo

hoặc các hình

học Theo một

học sẽ

chính quy
chức trên

nghiệp đại học

văn bằng

bằng tốt

chức trên bằng

loại khá

tốt nghiệp

Theo một dự

tốt nghiệp đại
j
(0.02 giây)