NSƯT Vũ Luân: Mỗi lần cúng Tổ lại nhớ nghệ sĩ Bạch Long

NSƯT Vũ Luân: Mỗi lần cúng Tổ lại nhớ nghệ sĩ Bạch Long

6

Nhớ về ngày đầu trong vai trò ông bầu gánh hát, NSƯT Vũ Luân kể mình không biết cúng giỗ Tổ nghề như thế nào, nếu không có nghệ sĩ Bạch Long chỉ dạy, anh còn nhiều thiếu sót.

Diễm Mi - Chung Thu Hương


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountkhông biết cúng

Bạch Long Nhớ

Bạch Long

nhớ nghệ
ngày đầu trong
lần cúng
chỉ dạy

Mỗi lần

không có nghệ

Nhớ về

Long chỉ

cúng Tổ

nhiều thiếu

NSƯT Vũ
Tổ lại

nghệ sĩ

bầu gánh

ông bầu gánh

Nghệ sĩ Bạch Long

Vũ Luân:

thiếu sót

giỗ Tổ nghề

cúng Tổ lại

gánh hát

Vũ Luân

vai trò
trong vai
NSƯT Vũ

ông bầu

giỗ Tổ nghề

Bạch Long

sĩ Bạch Long

ngày đầu

nhớ nghệ

sĩ Bạch Long

nếu không
lại nhớ

cúng Tổ

anh còn nhiều

sĩ Bạch

Luân: Mỗi lần

Luân kể mình

cúng giỗ

NSƯT Vũ Luân:
thế nào nếu
Long Điểm

dạy anh

trò ông bầu

nhớ nghệ sĩ

mình không

nghề như thế

nào nếu

Long chỉ dạy

Bạch Long

NSƯT Vũ
Vũ Luân kể
như thế
nghệ sĩ Bạch
giỗ Tổ nghề

kể mình không

Long Nhớ

Luân: Mỗi

anh còn

còn nhiều

NSƯT Vũ Luân

sĩ Bạch

về ngày
chỉ dạy anh
dạy anh còn
Tin Ngày
cúng giỗ Tổ

trò ông

như thế nào

không có

Mỗi lần

mình không biết

Luân: Mỗi

nghệ sĩ

lại nhớ nghệ

ông bầu gánh hát Vũ Luân

Tổ lại nhớ

hát NSƯT
đầu trong vai

Long Nhớ về

có nghệ sĩ
về ngày đầu
Vũ Luân:
vai trò ông

nghề như

ông bầu gánh hát Vũ Luân
còn nhiều thiếu
bầu gánh hát

Bạch Long chỉ

NSƯT Vũ Luân: Mỗi lần cúng Tổ lại nhớ nghệ sĩ Bạch Long

Nhớ về ngày đầu trong vai trò ông bầu gánh hát, NSƯT Vũ Luân kể mình không biết cúng giỗ Tổ nghề như thế nào, nếu không có nghệ sĩ Bạch Long chỉ dạy, anh còn nhiều thiếu sót

thế nào

Mỗi lần cúng

lần cúng

Nhớ về ngày

Điểm Tin

không biết

gánh hát NSƯT

Tổ lại

Tổ nghề

NSƯT Vũ Luân
sĩ Bạch
Nghệ sĩ Bạch Long

NSƯT Vũ Luân

nghệ sĩ Bạch
giỗ Tổ

lại nhớ

nếu không có

Tổ nghề như

NSƯT Vũ Luân: Mỗi lần cúng Tổ lại nhớ nghệ sĩ Bạch Long - Điểm Tin Ngày

nào nếu không

Vũ Luân: Mỗi
Luân kể
kể mình

có nghệ

lần cúng Tổ
biết cúng

nghệ sĩ

nhiều thiếu sót
trong vai trò

đầu trong

biết cúng giỗ

hát NSƯT Vũ

j
(0.01 giây)