Hiệu trưởng không dạy vẫn hưởng phụ cấp ưu đãi

Hiệu trưởng không dạy vẫn hưởng phụ cấp ưu đãi

9

Kết luận thanh tra tháng 8/2019 của Sở GD-ĐT TP.HCM cho thấy từ năm 2015-2019, hiệu trưởng Trường THPT An Lạc (Q.Bình Tân) có nhiều sai phạm liên quan đến công tác tổ chức, quản lý nhà trường.

Theo tố cáo của giáo viên, từ năm 2015, khi lên làm hiệu trưởng, ông Kiều Tấn Tiệp đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn bổ nhiệm các chức vụ khác nhau trong trường: tổ trưởng tổ toán, tổ trưởng tổ văn và tổ trưởng tổ văn phòng. Kết luận của thanh tra Sở GD-ĐT TP.HCM cho thấy, việc hiệu trưởng Kiều Tấn Tiệp bổ nhiệm những chức vụ trên nhưng không thông qua sự giới thiệu của tổ chuyên môn là không đúng tại điểm 1, điều 16 của Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011. Kết luận thanh tra cũng làm rõ việc hiệu trưởng Kiều Tấn Tiệp không đứng lớp giảng dạy từ tháng 8/2015 đến tháng 9/2018 nhưng vẫn nhận tiền phụ cấp ưu đãi, đồng thời xét đánh giá thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cụ thể, từ tháng 4/2015 đến tháng 7/2017, ông Tiệp không thực hiện việc đứng lớp giảng dạy nhưng vẫn hưởng phụ cấp ưu đãi với tổng số tiền là 82.717.640 đồng. Hieu truong khong day van huong phu cap uu dai Hiệu trưởng Trường THPT An Lạc có nhiều sai phạm về quản lý Trong nội dung này, ông Kiều Tấn Tiệp có tờ trình ngày 12/6/2019, rằng từ tháng 4/2015 đến hết tháng 7/2017, ông có thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh. Tuy nhiên, ông Tiệp không cung cấp được minh chứng cụ thể về việc mình có tham gia hoạt động giảng dạy như thời khóa biểu, bảng phân công công tác giảng dạy, sổ đầu bài. Ngoài ra, không thực hiện việc đứng lớp giảng dạy đối với các tiết nghĩa vụ nhưng ông Tiệp tự đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở quý II và quý III năm 2018. Điều này không đúng quy định tại Nghị quyết 03/2018 của Hội đồng nhân dân TP.HCM. Liên quan đến việc đánh giá, xếp loại giáo viên theo Nghị quyết 03/2018 của Hội đồng nhân dân TP.HCM, một số giáo viên trường đã gửi đơn đến Sở GD-ĐT TP.HCM phản ánh việc ông Tiệp không tổ chức họp hội đồng sư phạm phổ biến các tiêu chí đánh giá, xếp loại, qua đó, có dấu hiệu trù dập trong việc đánh giá, xếp loại giáo viên ở quý II, III/2018. Theo biên bản đối thoại ngày 28/5/2019 giữa đoàn thanh tra với các bên khiếu nại và đại diện ban giám hiệu nhà trường, ông Tống Văn Tạo, Phó hiệu trưởng Trường THPT An Lạc, giải trình rằng: “Nhà trường đã lấy kết quả năm học 2017-2018 để đánh giá quý II/2018”; đồng thời “có phổ biến các tiêu chí chấm thi đua cho các tổ, nhiệm vụ các tổ phải triển khai cho tổ”. Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ, đoàn thanh tra Sở GD-ĐT chỉ ra một số điểm chưa đúng trong việc đánh giá, xếp loại của nhà trường. Cụ thể, “trong năm 2017-2018, giáo viên được xét loại A và được danh hiệu Lao động tiên tiến thì đánh giá quý II phải là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chứ không như đánh giá của hiệu trưởng là không hoàn thành nhiệm vụ…”. Sở GD-ĐT TP.HCM đã yêu cầu hiệu trưởng Trường THPT An Lạc hủy bỏ toàn bộ quyết định về việc đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc ở quý II và quý III năm 2018 đối với những giáo viên đã khiếu nại; đồng thời tiến hành đánh giá, xếp loại viên chức và thực hiện giải quyết khiếu nại của viên chức theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Với hàng loạt sai phạm trên của ông Kiều Tấn Tiệp, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo thực hiện kiến nghị của đoàn thanh tra: kiểm điểm trách nhiệm ông Kiều Tấn Tiệp trong công tác quản lý, điều hành; đồng thời chấn chỉnh các sai sót trong việc thực hiện quản lý tài chính, thực hiện chính sách thi đua, bổ nhiệm nhân sự; thu hồi số tiền ông Tiệp không đứng lớp giảng dạy từ tháng 4/2015 đến tháng 9/2018 nhưng hưởng phụ cấp ưu đãi là 82.717.640 đồng; truy thu số tiền thu nhập tăng thêm trong quý II và quý III năm 2018 mà ông Tiệp đã nhận. Đồng thời, chỉ đạo việc thực hiện hủy bỏ danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” của ông Kiều Tấn Tiệp từ năm 2015 đến nay. Thu Lê


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountdanh hiệu thi đua Trường THPT An Lạc

lý nhà trường

Kết luận thanh tra tháng 8/2019 của Sở GD-ĐT TP

cho thấy

trưởng không

quan đến
cấp ưu
quản lý nhà

luận thanh tra

không dạy vẫn

thanh tra

tổ chức quản
năm 2015 2019

trưởng Trường

phụ cấp

ưu đãi

GD ĐT TP

sai phạm

Hiệu trưởng

2015 2019

Sở GD

từ năm 2015

Hiệu trưởng không dạy vẫn hưởng phụ cấp ưu đãi - Điểm Tin Ngày

liên quan

công tác tổ

THPT An Lạc
tra tháng 8/2019
dạy vẫn
(Q Bình Tân)
của Sở
HCM cho thấy
đãi Kết

Hiệu trưởng không dạy vẫn hưởng phụ cấp ưu đãi

không dạy

tra tháng

năm 2015
phạm liên
cho thấy từ

tác tổ

sai phạm liên
HCM cho

GD ĐT

thấy từ năm
Trường THPT An

Điểm Tin

vẫn hưởng

nhiều sai

có nhiều sai

8/2019 của

chức quản lý

TP HCM cho
không dạy

Hiệu trưởng không

liên quan đến

2019 hiệu

THPT An
công tác
Tân) có
lý nhà
trưởng Trường THPT
tổ chức

dạy vẫn hưởng

đến công

ĐT TP HCM

quan đến công

phụ cấp ưu

Kết luận

đến công tác

Tin Ngày

cấp ưu đãi

vẫn hưởng phụ

An Lạc (Q

ĐT TP

Trường THPT

(Q Bình

dạy vẫn

thanh tra tháng

nhiều sai phạm

cấp ưu

của Sở GD

Lạc (Q

tháng 8/2019

phụ cấp đứng lớp

từ năm

Kết luận thanh

đãi Kết luận
Hiệu trưởng
phạm liên quan

hiệu trưởng Trường

Tân) có nhiều

Trường THPT An Lạc

tháng 8/2019 của

vẫn hưởng
hưởng phụ
quản lý
8/2019 của Sở

hiệu trưởng

nhà trường
2019 hiệu trưởng
2015 2019 hiệu

phụ cấp

phụ cấp đứng lớp

chức quản

thấy từ
hưởng phụ
ưu đãi Kết

Bình Tân) có

HCM cho thấy từ năm 2015-2019, hiệu trưởng Trường THPT An Lạc (Q

TP HCM

Sở GD ĐT

trưởng không
đãi Điểm

có nhiều

Bình Tân)

An Lạc

Lạc (Q Bình

tác tổ chức

hưởng phụ cấp

luận thanh

Bình Tân) có nhiều sai phạm liên quan đến công tác tổ chức, quản lý nhà trường

danh hiệu thi đua
trưởng không dạy
ưu đãi
j
(0.02 giây)