Ổ dịch từ… chính nhân viên y tế

Ổ dịch từ… chính nhân viên y tế

275

Tại Việt Nam, 55% nhân viên y tế chưa cập nhật thông tin về tiêm an toàn liên quan đến kiểm soát nhiễm khuẩn. Riêng TP.HCM, tỷ lệ nhiễm khuẩn ở các bệnh viện công lập đến 6,4%.

Nhóm phóng viên


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountchính nhân

an toàn

nhân viên y

lập đến 6

về tiêm an

nhân viên y

khuẩn ở các

soát nhiễm khuẩn

quan đến

Riêng TP

Việt Nam 55%

cập nhật

nhiễm khuẩn bệnh viện
nhân viên

soát nhiễm

tế Tại

y tế Tại

chưa cập

tế Tại Việt

HCM, tỷ lệ nhiễm khuẩn ở các bệnh viện công lập đến 6,4%

ở các bệnh

xét nghiệm máu

nhiễm khuẩn Riêng

toàn liên quan
ở các

Ổ dịch từ… chính nhân viên y tế

TP HCM tỷ

Tại Việt Nam, 55% nhân viên y tế chưa cập nhật thông tin về tiêm an toàn liên quan đến kiểm soát nhiễm khuẩn

công lập đến

tế chưa

tế Điểm

viện công lập

kiểm soát

tỷ lệ nhiễm

viên y

tin về

Tin Ngày
Tại Việt Nam
các bệnh viện
tỷ lệ
quan đến kiểm
viên y tế

Ổ dịch từ…

bệnh viện
toàn liên

Tại Việt

Ổ dịch

cập nhật thông

báo phụ nữ

nhiễm khuẩn ở

TP HCM
công lập

dịch từ…

nhật thông tin

chính nhân

về tiêm

thông tin
từ… chính nhân

bệnh viện công

Riêng TP HCM

đến 6 4%

lệ nhiễm

y tế
viên y

an toàn liên

khuẩn Riêng

khuẩn ở

từ… chính

viên y

đến kiểm

kiểm soát nhiễm
y tế chưa
tiêm an toàn

55% nhân viên

nhật thông
Việt Nam

y tế

Nam 55%
Riêng TP
55% nhân

viện công

khuẩn Riêng TP

nhiễm khuẩn bệnh viện

các bệnh

nhiễm khuẩn
không mang găng tay
tin về tiêm
không mang găng tay
từ… chính
chưa cập nhật
nhiễm khuẩn

Nam 55% nhân

đến 6

lập đến

HCM tỷ
liên quan đến
nhân viên
nhân viên
6 4%

Ổ dịch từ… chính nhân viên y tế - Điểm Tin Ngày

đến kiểm soát

chính nhân viên

báo phụ nữ

liên quan

dịch từ… chính

Điểm Tin

tế chưa cập
dịch từ…

viên y tế

xét nghiệm máu

HCM tỷ lệ

Ổ dịch

y tế

tiêm an

thông tin về

lệ nhiễm khuẩn

j
(0.03 giây)