Ổ dịch từ… chính nhân viên y tế

Ổ dịch từ… chính nhân viên y tế

159

Tại Việt Nam, 55% nhân viên y tế chưa cập nhật thông tin về tiêm an toàn liên quan đến kiểm soát nhiễm khuẩn. Riêng TP.HCM, tỷ lệ nhiễm khuẩn ở các bệnh viện công lập đến 6,4%.

Nhóm phóng viên


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accounty tế

Ổ dịch

55% nhân

viên y tế

chưa cập nhật

toàn liên quan

nhiễm khuẩn bệnh viện

tin về

Tại Việt Nam, 55% nhân viên y tế chưa cập nhật thông tin về tiêm an toàn liên quan đến kiểm soát nhiễm khuẩn

nhiễm khuẩn ở

viên y tế

đến 6
dịch từ… chính
chính nhân

ở các

đến kiểm soát

liên quan đến

tế chưa
khuẩn Riêng
y tế
viên y

Riêng TP

HCM, tỷ lệ nhiễm khuẩn ở các bệnh viện công lập đến 6,4%

Riêng TP HCM
toàn liên
tiêm an toàn

nhân viên y

Ổ dịch

tế Tại Việt

xét nghiệm máu
khuẩn ở
HCM tỷ
bệnh viện công

6 4%

tỷ lệ nhiễm

các bệnh

báo phụ nữ
quan đến kiểm

Ổ dịch từ… chính nhân viên y tế - Điểm Tin Ngày

soát nhiễm
Nam 55%
nhiễm khuẩn bệnh viện
nhiễm khuẩn
tỷ lệ
báo phụ nữ
viên y
đến kiểm
cập nhật thông

chính nhân

các bệnh viện
từ… chính

Riêng TP

kiểm soát nhiễm

thông tin

55% nhân viên

tế Tại
Tại Việt Nam

HCM tỷ lệ

nhân viên y

Việt Nam 55%

Tại Việt

lệ nhiễm khuẩn

không mang găng tay

nhật thông tin

lệ nhiễm
Nam 55% nhân
không mang găng tay

khuẩn Riêng TP

bệnh viện

Ổ dịch từ… chính nhân viên y tế

nhân viên

chưa cập
cập nhật

tế chưa cập

viên y

TP HCM tỷ

đến 6 4%

kiểm soát
nhiễm khuẩn Riêng

viện công lập

soát nhiễm khuẩn

quan đến

nhân viên

từ… chính nhân

Điểm Tin

nhân viên

Ổ dịch từ…
về tiêm an
dịch từ…
nhật thông

tin về tiêm

Tin Ngày
TP HCM

y tế

công lập

lập đến

chính nhân viên

khuẩn ở các

công lập đến

xét nghiệm máu

viện công

thông tin về

lập đến 6

y tế Tại

về tiêm

y tế chưa

từ… chính

an toàn liên

liên quan

tế Điểm

tiêm an

nhiễm khuẩn

an toàn

ở các bệnh
dịch từ…
Việt Nam
j
(2.06 giây)