Đừng 'thừa giấy vẽ voi' nữa, VTV ơi!

Đừng 'thừa giấy vẽ voi' nữa, VTV ơi!

18-06-2018 21:33
4

Ban tổ chức cuộc thi 'World Cup trong mắt tôi' nhận được bài dự thi của bạn đọc Hoàng Long ở Thanh Xuân, Hà Nội xung quanh câu chuyện chương trình bình luận của VTV. Tuổi Trẻ Online đăng góc nhìn của bạn đọc này:


Create AccountLog In Your Accountxem báo

Cuộc Thi Viết, Tuổi Trẻ, Điểm tin ngày

tin nhanh

văn hóa giải

Tin Ngày
Tuổi Trẻ
hợp tin
xem báo Tuổi Trẻ

công nghệ

xã hội thể thao

kinh tế chính

điểm tin
thế giới giáo

tế chính trị

kinh tế báo chí

hóa giải trí

giáo dục thể
Cuộc Thi Viết
Nam gồm
thế giới
chính trị xã
giải trí thế giới

Cuộc Thi Viết - Tuổi Trẻ - Điểm Tin Ngày

Thi Viết

giáo dục
dục thể thao

Việt Nam gồm

Điểm tin
tế chính

thế giới

Thi Viết Tuổi

chính trị

giải trí công nghệ
trị xã

Tổng hợp tin

tin mới nhất
Cuộc Thi Viết
hóa giải
Cuộc Thi

trị xã hội

thể thao
tin trong ngày tìm kiếm

kinh tế

Việt Nam

giáo dục

chính trị xem tin
Điểm tin ngày

tin ngày Tổng

hội thế
công nghệ đọc tin
tin tức

tức Việt

điểm tin chính trị
Thi Viết

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

báo điện tử tin tức
Cuộc Thi
Cuộc Thi Viết văn hóa kinh tế

thể thao văn

Tuổi Trẻ Điểm

văn hóa

Điểm Tin

Trẻ Điểm
hợp tin tức
tin nhanh

tin tức Việt

báo chí đọc báo
Trẻ Điểm

hội thế giới

Viết Tuổi
giáo dục

Tuổi Trẻ

đọc báo
ngày Tổng
văn hóa
Nam gồm kinh

trí công

tin ngày
Tuổi Trẻ xem tin

thao văn hóa

báo điện tử đọc tin
Viết Tuổi Trẻ
gồm kinh

Tổng hợp

thao văn

xã hội

tin mới nhất tin trong ngày tìm kiếm thể thao
Trẻ Điểm tin

giới giáo dục

giải trí công

tức Việt Nam

dục thể

gồm kinh tế

ngày Tổng hợp
tin tức
Viết Tuổi
xã hội thế

trí công nghệ

giải trí

xã hội

giới giáo

j
(0.01 giây)