​Hỗ trợ lao động nghèo đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

10-05-2017 04:15
8

​Theo Thông tư 15/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính, đối tượng được hỗ trợ đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, lao động cư trú dài hạn trên địa bàn huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo có nhu cầu đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.


Create AccountLog In Your Accounttrí công
đọc báo

chính trị xã

Điểm tin
Tuổi Trẻ Điểm
báo chí chính trị
Trẻ Điểm tin

hội thế giới

gồm kinh tế

công nghệ
tức Việt
biết Tuổi Trẻ

chính trị

Nam gồm kinh

tức Việt Nam

Cần biết
văn hóa
tin tức Việt

Học hành

tin mới nhất giải trí đọc tin điểm tin

ngày Tổng hợp

điểm tin
hành Cần
Tuổi Trẻ tin tức
hóa giải trí

giáo dục thể

Việt Nam gồm

Cần biết

hóa giải

tin trong ngày xã hội xem báo

trị xã hội

báo chí
gồm kinh
văn hóa
công nghệ

Học hành - Cần biết - Tuổi Trẻ - Điểm Tin Ngày

biết Tuổi

Trẻ Điểm

giáo dục kinh tế

tế chính trị

dục thể

giáo dục
thể thao

Tuổi Trẻ

trí công nghệ

Tuổi Trẻ

văn hóa giải
tin tức
Trẻ Điểm
chính trị
hợp tin
thế giới

Tổng hợp tin

tin ngày

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

Việt Nam

Tin Ngày

hội thế
công nghệ
xã hội thế
xem tin Học hành tin nhanh
tin tức
Học hành
giải trí
kinh tế

kinh tế chính

giải trí

ngày Tổng

tin nhanh báo điện tử

thế giới

Điểm tin ngày

Tuổi Trẻ

biết Tuổi

Học hành, Cần biết, Tuổi Trẻ, Điểm tin ngày

tin trong ngày

giải trí công

thế giới giáo
dục thể thao
báo điện tử

Học hành Cần

thể thao

Cần biết

tin ngày Tổng

Cần biết

Tổng hợp

hành Cần biết

Học hành
tế chính

thao văn hóa

xem báo

Điểm Tin

văn hóa
thể thao
xem tin đọc tin giáo dục

hành Cần

tìm kiếm thế giới

thể thao văn

thao văn

giới giáo dục

Cần biết Tuổi

Nam gồm

trị xã

tin mới nhất xã hội

xã hội

giới giáo
đọc báo tìm kiếm

hợp tin tức

kinh tếj
(0.03 giây)