Học hành - Cần biết - Tuổi Trẻ - Điểm Tin Ngày


​Hỗ trợ lao động nghèo đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

10-05-2017 04:15
23

​Theo Thông tư 15/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính, đối tượng được hỗ trợ đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, lao động cư trú dài hạn trên địa bàn huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo có nhu cầu đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.


Create AccountLog In Your Accountkinh tế
thế giới
hợp tin
Nam gồm kinh
điểm tin Cần biết Học hành

tin tức

báo chí thể thao

kinh tế

tế chính trị

tin mới nhất
công nghệ

Cần biết

tìm kiếm

giới giáo

Tuổi Trẻ
hội thế giới
Điểm tin
tin ngày

chính trị

ngày Tổng

Tổng hợp

thể thao

biết Tuổi
ngày Tổng hợp

xã hội thế

văn hóa

kinh tế chính

Trẻ Điểm

chính trị
hành Cần
Tuổi Trẻ

trị xã

xem báo tin trong ngày xem tin

Nam gồm

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

xem tin đọc báo

hành Cần

gồm kinh tế

Học hành
Tuổi Trẻ Điểm

Học hành Cần

xã hội

tin ngày Tổng

biết Tuổi

Điểm tin ngày

báo điện tử
giải trí
đọc tin kinh tế giải trí

trị xã hội

hợp tin tức

điểm tin báo điện tử
hóa giải
dục thể
tin tức

Trẻ Điểm

giải trí công nghệ

trí công nghệ

dục thể thao

Điểm Tin

hành Cần biết
giới giáo dục

biết Tuổi Trẻ

giáo dục thể

Tuổi Trẻ

hội thế

xã hội

tin mới nhất
chính trị xã
tin trong ngày thế giới giáo dục đọc báo
Học hành
văn hóa

Học hành, Cần biết, Tuổi Trẻ, Điểm tin ngày

Tuổi Trẻ
tin tức Việt
tìm kiếm
Việt Nam
giáo dục

giáo dục

thao văn

Việt Nam gồm

thế giới chính trị

tế chính

tức Việt Nam

tin tức
thể thao văn
Cần biết Tuổi

văn hóa giải

xem báo

tức Việt

Tổng hợp tin

Tin Ngày

thế giới giáo
tin nhanh báo chí

Trẻ Điểm tin

đọc tin thể thao
trí công
Học hành
gồm kinh
công nghệ

thao văn hóa

giải trí công
Cần biết

Học hành - Cần biết - Tuổi Trẻ - Điểm Tin Ngày

tin nhanh xã hội
hóa giải trí
Cần biết

văn hóa

j
(0.02 giây)