Phạt hành chính Công ty kinh doanh mỹ phẩm Dior vi phạm về quảng cáo

Phạt hành chính Công ty kinh doanh mỹ phẩm Dior vi phạm về quảng cáo

317

Cục trưởng Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 292/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Cty TNHH L-Beauty VN (lô 17-02 B, tầng 17, Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Q.1).

Mức phạt 85 triệu đồng vì hành vi kinh doanh mỹ phẩm “sản phẩm Dior Homme Sport very cool spray fresh eau de toillete và Dior J’Adore L’or Essence de Parfum” có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được phê duyệt và quảng cáo mỹ phẩm chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo.
Đồng thời, yêu cầu Công ty TNHH L-Beauty Việt Nam thu hồi và tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm “Dior Homme Sport very cool spray fresh eau de toillete và Dior J’Adore L’or Essence de Parfum”, buộc công ty tháo gỡ nội dung quảng cáo mỹ phẩm chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo.
Trước đó, Cục Quản lý dược có quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm chì kẻ mắt Dior Sourcil Poudre Crayon à sourcils mine poudre Powder Eyebrow Pencil (số phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm: 94410/14/CBMP-QLD, ngày cấp 10.4.2014) với 3 màu: 093 black, 593 brown và 453 sand. Sản phẩm bị thu hồi do có chứa chất Propylparaben có hàm lượng vượt quá giới hạn cho phép theo quy định của ASEAN.


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountchính đối

(lô 17 02

(Bộ Y

chính đối với

hành chính

doanh mỹ

vừa ban hành

Khởi 72

(Bộ Y tế)

Cục Quản

Vincom Center Đồng
17 Vincom
mỹ phẩm Dior
xử phạt vi
đối với
mỹ phẩm Dior

chính Công ty

Center Đồng

Thánh Tôn Q
doanh mỹ phẩm

02 B

Đồng Khởi 72

XPHC xử

mỹ phẩm
TNHH L Beauty
về quảng

Phạt hành

kinh doanh mỹ
Cục Quản lý dược
Quyết định số
Quyết định

với Cty

đối với Cty

292/QĐ XPHC xử
Thánh Tôn
trưởng Cục

định số

B tầng 17
số 292/QĐ

vi phạm

phẩm Dior
Lê Thánh
hành chính

tế) vừa ban

TNHH L

17 02 B

cáo Cục

quảng cáo

Y tế) vừa

L Beauty

tế) vừa
Tin Ngày
dược (Bộ Y

Công ty kinh

tầng 17 Vincom

vi phạm về

quảng cáo
Điểm Tin

phạt vi phạm

ty kinh doanh

17 02

Khởi 72 Lê

Cục trưởng Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 292/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Cty TNHH L-Beauty VN (lô 17-02 B, tầng 17, Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Q

B tầng

Phạt hành
Tôn Q

quảng cáo Cục

17 Vincom Center

mỹ phẩm Dior
kinh doanh

chính Công

Dior vi

cáo Cục trưởng

1)

L Beauty VN

kinh doanh

Công ty

Y tế)

VN (lô
Đồng Khởi

292/QĐ XPHC

Lê Thánh Tôn

ty kinh

72 Lê

Beauty VN (lô
xử phạt hành chính

Công ty

Cục Quản lý

vi phạm hành

dược (Bộ

doanh mỹ

Cục trưởng

xử phạt

hành chính Công

định số 292/QĐ
L-Beauty VN
phạm về

Center Đồng Khởi

VN (lô 17

Quản lý

ty kinh

Cty TNHH L

mỹ phẩm

phạt vi

Quản lý dược

Cty TNHH

vi phạm

phạm hành chính

lý dược (Bộ

hành chính
phạm về quảng

Q 1)

Phạt hành chính Công ty kinh doanh mỹ phẩm Dior vi phạm về quảng cáo - Điểm Tin Ngày

về quảng

Vincom Center

tầng 17

cáo Điểm
xử phạt hành chính Cục Quản lý dược
hành Quyết

hành Quyết định

Tôn Q 1)

lý dược

72 Lê Thánh

(lô 17

vi phạm
02 B tầng

với Cty TNHH

phẩm Dior vi

số 292/QĐ XPHC
phạm về
Cục trưởng Cục
vừa ban

về quảng cáo

Phạt hành chính Công ty kinh doanh mỹ phẩm Dior vi phạm về quảng cáo

ban hành Quyết
Dior vi phạm
Beauty VN
ban hành

phẩm Dior

chính Công

trưởng Cục Quản

Dior vi

phạm hành

L-Beauty VN

hành chính đối

Phạt hành chính

XPHC xử phạt

j
(0.04 giây)