Phạm Hương lên bìa tạp chí 'Dé Modé' của Ý

Phạm Hương lên bìa tạp chí 'Dé Modé' của Ý

211

Hoa hậu Hoàn vũ VN 2015 Phạm Hương xuất hiện trang trọng trên bìa tạp chí nổi tiếng Dé Modé (Ý) số tháng 6 (ảnh) và có bài phỏng vấn 4 trang nội dung bên trong.

Một số hình ảnh Phạm Hương xuất hiện trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ VN 2017, trong vai trò huấn luyện viên The Face VN 2016, The Look VN 2017... cũng có mặt trên 4 trang báo.

Dé Modé là tạp chí về doanh nhân, phong cách sống của Ý và được phát hành tại Pháp, Thái Lan, Ấn Độ...


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountcó bài phỏng

4 trang

Hoa hậu Hoàn

Hoa hậu

vũ VN 2015

Modé (Ý) số
hiện trang trọng
Phạm Hương Hoa hậu Hoàn vũ
Ý Hoa hậu

6 (ảnh)

nội dung bên
bài phỏng

vấn 4

Hương lên
bìa tạp
Hoàn vũ VN
The Face VN
2015 Phạm
6 (ảnh) và
hiện trang
Phạm Hương xuất
tạp chí Dé
nổi tiếng

trên bìa

tạp chí nổi
bìa tạp chí
Điểm Tin

trọng trên

Hoàn vũ

Hương xuất hiện

tháng 6

Tin Ngày
tiếng Dé

trang trọng trên

chí Dé
Dé Modé

tạp chí

VN 2015 Phạm

Phạm Hương lên

của Ý

Ý Điểm

Phạm Hương lên bìa tạp chí 'Dé Modé' của Ý - Điểm Tin Ngày

xuất hiện

phỏng vấn 4

dung bên trong

lên bìa

tiếng Dé Modé

Phạm Hương

4 trang nội

số tháng 6

hậu Hoàn vũ

Hương lên

Phạm Hương lên bìa tạp chí 'Dé Modé' của Ý

hậu Hoàn

Dé Modé (Ý)
có bài

bìa tạp

Dé Modé
trang nội dung
trên bìa tạp
Modé (Ý)
Dé Modé
trang nội

Dé Modé

Phạm Hương

bài phỏng vấn
của Ý Hoa

2015 Phạm Hương

Dé Modé

và có

dung bên

Dé Modé của

số tháng

(ảnh) và

của Ý
Hoa hậu Hoàn vũ
Modé của

lên bìa

tạp chí
bên trong
bìa tạp chí

vũ VN

trọng trên bìa
Modé của

và có bài

Phạm Hương
Modé của Ý
nội dung

Hoa hậu Hoàn vũ VN 2015 Phạm Hương xuất hiện trang trọng trên bìa tạp chí nổi tiếng Dé Modé (Ý) số tháng 6 (ảnh) và có bài phỏng vấn 4 trang nội dung bên trong

(Ý) số tháng

tháng 6 (ảnh)
phỏng vấn

lên bìa tạp

nổi tiếng Dé

(ảnh) và có

VN 2015

chí Dé Modé

(Ý) số

trang trọng

chí nổi
tạp chí
Phạm Hương
xuất hiện trang
Hương xuất

bìa tạp

The Face VN

chí Dé

Hương lên bìa

Ý Hoa

vấn 4 trang

chí nổi tiếng

j
(0.04 giây)