Xây dựng hồ sơ UNESCO cho gốm Chăm

Xây dựng hồ sơ UNESCO cho gốm Chăm

239

Bộ VH-TT-DL vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Ninh Thuận về việc xây dựng hồ sơ Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm trình UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.

Theo đó, Bộ đề nghị địa phương giao Sở VH-TT-DL tỉnh lập kế hoạch xây dựng hồ sơ này, gửi Bộ xem xét trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt. Bộ VH-TT-DL cũng lưu ý trong quá trình lập kế hoạch và xây dựng hồ sơ, Sở VH-TT-DL và Phân viện Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia VN tại TP.HCM (đơn vị được UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị phối hợp xây dựng hồ sơ) cần khảo sát, nghiên cứu và mời các địa phương có di sản gốm truyền thống của người Chăm cùng tham gia.
Trước đó, năm 2017, nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm Bàu Trúc (Ninh Thuận) đã được đưa vào danh mục 12 di sản phi vật thể của quốc gia. Bàu Trúc là một trong những làng gốm cổ xưa nhất Đông Nam Á.


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accounthóa phi

VH TT

của người Chăm
trả lời UBND
vừa có văn
DL vừa

trình UNESCO

vật thể cần
UBND tỉnh
UNESCO cho
nghệ thuật làm gốm

sản văn hóa

lời UBND tỉnh

dựng hồ sơ

truyền thống

gốm truyền thống

di sản

sơ Nghệ

người Chăm

UNESCO cho
sơ UNESCO

hồ sơ

UNESCO
dựng hồ
gốm Bàu Trúc

DL vừa có

Nghệ thuật

cho gốm

thể cần

văn hóa
tỉnh Ninh

bản trả lời

phi vật thể

di sản văn hóa
di sản văn

hồ sơ

nghệ thuật làm gốm

hồ sơ UNESCO

vừa có
dựng hồ sơ

gốm Chăm

vật thể

Ninh Thuận

Thuận về việc

đưa vào Danh
khẩn cấp
Tin Ngày
gốm Bàu Trúc

Danh sách

Xây dựng hồ sơ UNESCO cho gốm Chăm

VH TT DL
sách di sản

thuật làm gốm

làng nghề truyền thống

cần được bảo

người Chăm trình

có văn
làng nghề truyền thống

bản trả

sản văn

Chăm Điểm

dựng hồ

vào Danh sách
Ninh Thuận
sơ UNESCO cho
Xây dựng hồ
được bảo

Chăm Bộ VH

Xây dựng
Bộ VH
Ninh Thuận

TT DL vừa

hồ sơ
di sản văn hóa
văn hóa phi
về việc xây

thể cần được

gốm Chăm
làm gốm truyền
Xây dựng

UNESCO đưa vào

Thuận về

gốm Chăm Bộ

trình UNESCO đưa
xây dựng hồ

sơ UNESCO

vệ khẩn cấp

gốm truyền

xây dựng

truyền thống của

cho gốm

việc xây dựng

thống của người

vệ khẩn

Chăm Bộ
thống của

Xây dựng hồ sơ UNESCO cho gốm Chăm - Điểm Tin Ngày

cần được
Chăm trình
về việc
Danh sách di

thuật làm

làm gốm
UBND tỉnh Ninh

cho gốm Chăm

Bộ VH-TT-DL vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Ninh Thuận về việc xây dựng hồ sơ Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm trình UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp

bảo vệ

vào Danh

của người

TT DL
trả lời

tỉnh Ninh Thuận

Chăm trình UNESCO

UNESCO

dựng hồ

hóa phi vật
Bộ VH TT

được bảo vệ

việc xây
UNESCO đưa
Nghệ thuật làm
phi vật
sơ Nghệ thuật
bảo vệ khẩn

Ninh Thuận về

UNESCO cho gốm

đồng bào Chăm
văn bản trả
gốm Chăm
Điểm Tin
gốm Chăm đồng bào Chăm
hồ sơ Nghệ

đưa vào

lời UBND

văn bản

có văn bản

sách di

j
(2.47 giây)