Bạn có thông mình hơn học sinh tiểu học?

Bạn có thông mình hơn học sinh tiểu học?

110

Khả năng tư duy logic sẽ giúp bạn tìm ra những giải pháp hợp lý trong một số tình huống trong cuộc sống. Bài kiểm tra có vẻ dành cho học sinh tiểu học nhưng không 'dễ nhằn' này sẽ giúp bạn luyện khả năng tư duy.

1. Chọn hình tròn đúng với màu sắc nhìn từ trên xuống như hình tam giác phía trên 2. Sắp xếp lại những chữ cái sao cho có nghĩa (tiếng Anh) và chọn ra từ không cùng nhóm với các từ còn lại 3. Số nào sẽ được điền vào dấu 3 chấm 4. Hãy sắp xếp xếp những chữ cái này thành tên của 4 nhân vật nổi tiếng thế giới và chọn ra từ không cùng nhóm với các từ còn lại. 5. Điền số vào dấu chấm ? 6. Tìm ra lỗi trong bức hình Đố vui nổ não: Ai tinh mắt nhất Đố vui nổ não: Ai tinh mắt nhất TTO - Không chỉ thư giãn, các nhà khoa học đã chứng minh những câu đố kiểu này không chì giúp bạn cải thiện trí nhớ mà còn tăng kỹ năng tư duy!

T.H (Theo Brightside)


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountkhông dễ

huống trong cuộc

sinh tiểu học
hợp lý trong

tìm ra những

có vẻ

trong một số

Bạn có

sẽ giúp

không dễ nhằn
học sinh

hơn học

nhưng không

sẽ giúp

Thư giãn

sinh tiểu học?

này sẽ giúp
tiểu học?
Câu đố
học? Điểm

luyện khả năng

sinh tiểu

bạn luyện khả

giải pháp

Bạn có thông mình hơn học sinh tiểu học?

thông mình

Bạn có

hơn học sinh

hợp lý
năng tư duy
duy logic sẽ
Bài kiểm
logic sẽ giúp
luyện khả
Tin Ngày
sẽ giúp bạn

tra có vẻ

trong cuộc sống
kiểm tra có

năng tư

năng tư
Đố vui

tình huống

giúp bạn luyện

tư duy

Khả năng tư duy logic sẽ giúp bạn tìm ra những giải pháp hợp lý trong một số tình huống trong cuộc sống

mình hơn

tư duy logic
nhưng không dễ
Câu đố
tiểu học

những giải pháp

học? Khả năng
duy logic

pháp hợp

tiểu học?

trong cuộc

Đố vui nổ não

Khả năng

tiểu học nhưng
một số

dễ nhằn

nhằn này sẽ

Đố vui nổ não
những giải

Bài kiểm tra có vẻ dành cho học sinh tiểu học nhưng không 'dễ nhằn' này sẽ giúp bạn luyện khả năng tư duy

học sinh
dành cho

vẻ dành

số tình huống

học nhưng không

huống trong

lý trong

cho học sinh
sống Bài
học sinh tiểu

tìm ra

kiểm tra

dành cho học
có thông mình

khả năng

cuộc sống Bài

giải pháp hợp

cuộc sống

nhằn này

tình huống trong

năng tư duy
Thư giãn
có thông

lý trong một

mình hơn

vẻ dành cho

học sinh tiểu

trong một

học sinh

thông mình hơn

giúp bạn

tư duy
tiểu học? Khả
Đố vui
pháp hợp lý

có thông

sống Bài kiểm

sinh tiểu

cho học

Bạn có thông mình hơn học sinh tiểu học? - Điểm Tin Ngày

logic sẽ
dễ nhằn này
giúp bạn tìm
số tình
ra những giải

ra những

Bạn có thông

bạn tìm

này sẽ
học nhưng
mình hơn học

bạn luyện

thông mình

có vẻ dành
sẽ giúp bạn

Khả năng tư

sinh tiểu

bạn tìm ra

Điểm Tin
giúp bạn
khả năng tư
học? Khả
Bài kiểm tra

một số tình

hơn học

tra có
j
(0.03 giây)