Bỏ chính sách hỗ trợ trực tiếp hộ nghèo ở vùng khó khăn

191

(PL)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 25/2018/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định 102/2009/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn. Chiều 13-6, trang web Chính phủ đưa tin trên.

Theo Ủy ban Dân tộc, qua tám năm thực hiện Quyết định 102/2009/QĐ-TTg, chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn đã hỗ trợ trên 40 triệu lượt người, góp phần thiết thực trong việc cải thiện đời sống của người dân thuộc hộ nghèo và phát triển kinh tế-xã hội ở vùng khó khăn.

Tuy nhiên, do những thay đổi về cơ chế, chính sách, sự chuyển mình của nền kinh tế, các chính sách theo quyết định này không còn phù hợp. Chủ trương của Chính phủ là giảm chính sách hỗ trợ cho không, tăng chính sách hỗ trợ có điều kiện gắn với đối tượng, địa bàn và thời hạn thụ hưởng. Đồng thời ưu tiên tăng nguồn lực đầu tư phát triển vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, huyện nghèo, xã nghèo, xã, thôn bản đặc biệt khó khăn...
 

N.ANH


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accounthỗ trợ

Bỏ chính

hộ nghèo

ở vùng khó

sách hỗ
chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân hộ nghèo ở vùng khó khăn Thủ tướng Chính phủ
khăn Điểm

Quyết định 25/2018/QĐ

khó khăn
trợ trực tiếp
sách hỗ trợ
nghèo ở vùng
chính sách hỗ
khó khăn Chiều

trực tiếp

tiếp cho người

Bỏ chính sách

vùng khó
tướng Chính phủ

người dân

hộ nghèo

phủ đưa tin

vùng khó

định 25/2018/QĐ

trực tiếp

(PL) Thủ tướng

hỗ trợ

thuộc hộ nghèo

tin trên

ở vùng

cho người dân

tiếp hộ

TTg bãi bỏ

Quyết định

ở vùng

Bỏ chính sách hỗ trợ trực tiếp hộ nghèo ở vùng khó khăn - Điểm Tin Ngày

khăn (PL)

tiếp cho

Quyết định

bỏ Quyết

Chính phủ vừa

khó khăn (PL)
tướng Chính

sách hỗ

trực tiếp

hỗ trợ trực

vùng khó

chính sách

cho người

Tin Ngày
TTg về chính

trực tiếp cho

sách hỗ trợ

khăn (PL) Thủ

trợ trực
Thủ tướng Chính

Chính phủ đưa

(PL) Thủ
nghèo ở
Bỏ chính
hỗ trợ

tiếp hộ

phủ vừa

Thủ tướng Chính phủ
102/2009/QĐ TTg
dân thuộc

đưa tin trên

6 trang
ký Quyết định
bãi bỏ Quyết

tiếp hộ nghèo

102/2009/QĐ TTg về

nghèo ở

về chính

dân thuộc hộ

thuộc hộ
vùng khó khăn
chính sách hỗ
web Chính phủ

hộ nghèo ở

nghèo ở vùng

chính sách
khăn Chiều

về chính sách

khó khăn

Chính phủ

bỏ Quyết định
trang web Chính

vừa ký

đưa tin

trang web

(PL)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 25/2018/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định 102/2009/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn

Chiều 13

13 6

hộ nghèo ở

Chính phủ

phủ vừa ký

bãi bỏ

vừa ký Quyết
bãi bỏ Quyết định 102/2009/QĐ-TTg
trực tiếp hộ

25/2018/QĐ TTg

6 trang web

sách hỗ

người dân thuộc

Điểm Tin

hộ nghèo ở vùng khó khăn
Thủ tướng

Quyết định 102/2009/QĐ

bãi bỏ Quyết định 102/2009/QĐ-TTg
khó khăn
trợ trực tiếp

trợ trực

TTg bãi
chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân

Chiều 13-6, trang web Chính phủ đưa tin trên

ở vùng khó
nghèo ở
TTg về

định 102/2009/QĐ

ở vùng

chính sách

khăn Chiều 13

Chiều 13 6

25/2018/QĐ TTg bãi

hỗ trợ trực

định 102/2009/QĐ TTg

phủ đưa

vùng khó khăn

web Chính
13 6 trang

định 25/2018/QĐ TTg

hộ nghèo

ký Quyết

trợ trực

Bỏ chính sách hỗ trợ trực tiếp hộ nghèo ở vùng khó khăn

j
(0.04 giây)