Gần 14.000 tỉ đồng để làm 63 km cao tốc Ninh Bình-Thanh Hóa

439

(PL)- Ban quản lý dự án Thăng Long vừa trình Bộ GTVT thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cao tốc đoạn Mai Sơn-quốc lộ 45 với chiều dài gần 64 km.

Quy mô dự án giai đoạn hoàn chỉnh được xây dựng sáu làn xe, chiều rộng nền đường 32,25 m, vận tốc thiết kế 120 km/giờ. Trong đó phân kỳ giai đoạn 1 xây dựng quy mô bốn làn xe, bề rộng nền đường 17 m, tổng mức đầu tư hơn 14.000 tỉ đồng. Thời gian xây dựng khoảng 36 tháng, thời gian hoàn vốn dự kiến khoảng 18 năm. 

Được biết tuyến của dự án đi qua địa phận các huyện Yên Mô, Hoa Lư, TP Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) và các huyện Hà Trung, Vĩnh Lộc, Yên Định, Thiệu Hóa, Đông Sơn, Triệu Sơn, Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa).
 

L.VÂN


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountkm cao

Thiệu Hóa

khả thi

Gần 14 000

Gần 14

Gần 14

với chiều

Thanh Hóa

cao tốc Ninh

làm 63

km cao

án Thăng
Long vừa
Mai Sơn-Quốc lộ 45
Gần 14

tốc Ninh Bình

14 000
Triệu Sơn TP Tam Điệp
GTVT thẩm định

phê duyệt báo

vừa trình

thẩm định

với chiều dài

tốc Ninh

Ninh Bình Thanh

Sơn quốc

dự án

Gần 14.000 tỉ đồng để làm 63 km cao tốc Ninh Bình-Thanh Hóa - Điểm Tin Ngày

Long vừa trình
Mai Sơn quốc
cáo nghiên

000 tỉ đồng để làm 63 km cao tốc Ninh Bình-Thanh Hóa

Thanh Hóa

45 với chiều

lộ 45

dự án

án Thăng Long

(PL)- Ban quản lý dự án Thăng Long vừa trình Bộ GTVT thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cao tốc đoạn Mai Sơn-quốc lộ 45 với chiều dài gần 64 km

(PL) Ban quản

Hóa (PL) Ban

Tin Ngày

nghiên cứu khả

cao tốc

cứu khả thi
nghiên cứu

gần 64 km

Thiệu Hóa
lý dự án
Yên Mô
đoạn Mai Sơn
báo cáo

cáo nghiên cứu

TP Tam Điệp
báo cáo nghiên

45 với

ban quản lý dự án thăng long
Ban quản

làm 63

Bộ GTVT

Mai Sơn-Quốc lộ 45 Yên Mô

án cao tốc

thi dự
định phê
14 000
000 tỉ
duyệt báo cáo
(PL) Ban
Thăng Long
cao tốc

quốc lộ

án cao
tỉ đồng
Bình Thanh

Ninh Bình

14 000 tỉ

Ninh Bình

làm 63 km

đồng để

quản lý dự

dự án Thăng

dự án cao
tỉnh Ninh Bình
Điểm Tin
khả thi dự
tốc đoạn Mai
km cao tốc

đồng để làm

chiều dài

000 tỉ đồng

thẩm định phê

Thanh Hóa (PL)

cứu khả

tỉ đồng để

vừa trình Bộ
để làm 63
GTVT thẩm

phê duyệt

tốc đoạn
63 km cao

Bình Thanh

gần 64

tỉnh Ninh Bình Triệu Sơn Vĩnh Lộc
Thăng Long vừa
dài gần

quốc lộ 45

dài gần 64

đoạn Mai

64 km

cao tốc đoạn

Hóa Điểm

đồng để

Hóa (PL)
Bình Thanh Hóa

duyệt báo

63 km

ban quản lý dự án thăng long

định phê duyệt

63 km
để làm
tốc Ninh

trình Bộ GTVT

lý dự

quản lý
Vĩnh Lộc

Ban quản lý

000 tỉ
chiều dài gần

tỉ đồng

để làm

lộ 45 với
Bộ GTVT thẩm
Mai Sơn

trình Bộ

thi dự án

cao tốc

Sơn quốc lộ
j
(0.03 giây)