Bộ LĐ-TB-XH nói về việc công nhân tự ý nghỉ việc đi diễu hành

Bộ LĐ-TB-XH nói về việc công nhân tự ý nghỉ việc đi diễu hành

301

(PLO)- Tình trạng tình trạng công nhân tự ý ngừng việc đi diễu hành, dẫn đến ngưng trệ sản xuất, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thu nhập của người lao động và môi trường đầu tư.

Bộ LĐ-TB&XH vừa gửi Công điện (số 01/CĐ-LĐTBXH) đến Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng công nhân ngừng việc. 
Công điện của Bộ LĐ-TB&XH nêu rõ: Mấy ngày gần đây, ở một số tỉnh, thành khu vực phía Nam (TP. HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Thuận) xảy ra tình trạng tình trạng công nhân tự ý ngừng việc đi diễu hành, dẫn đến ngưng trệ sản xuất, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thu nhập của người lao động và môi trường đầu tư.
Để đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động, sớm ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH, Sở, Ban quản lý KCN, KCX, Liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố và các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện một số giải pháp nhằm khắc phục tình trạng công nhân tự ý nghỉ việc tham gia diễu hành.
Bộ LĐ-TB-XH nói về việc công nhân tự ý nghỉ việc đi diễu hành - ảnh 1
Bộ LĐ-TB&XH phát đi công điện cảnh báo trạng tình trạng công nhân tự ý ngừng việc đi diễu hành, dẫn đến ngưng trệ sản xuất. Ảnh: AN NHIÊN
Các địa phương cần tổ chức hoạt động tuyên truyền, tạo điều kiện cho người lao động được bày tỏ ý kiến về chính sách và pháp luật trên tinh thần tôn trọng, chấp hành quy định pháp luật.

Cùng đó tuyên truyền người lao động không tự ý nghỉ việc tham gia tụ tập đông người trái pháp luật, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và ảnh hưởng đến chính nguồn thu nhập của người lao động.
Tổ chức hướng dẫn các doanh nghiệp có biện pháp phòng ngừa, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tài sản doanh nghiệp; theo dõi tình hình và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ở địa phương có biện pháp xử lý kịp thời khi có tình trạng trên xảy ra.

AN NHIÊN


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accounthành dẫn đến

việc đi

hưởng đến kết

tự ý

việc đi diễu
ý ngừng việc

sản xuất

môi trường đầu

việc công

Biểu Tình
xuất kinh
Tuần Hành
LĐ TB
diễu hành (PLO)

kết quả

về việc công

tình trạng

dẫn đến

việc công nhân

tình trạng công

đến ngưng trệ

XH nói

Bộ LĐ-TB-XH nói về việc công nhân tự ý nghỉ việc đi diễu hành - Điểm Tin Ngày

XH nói

Bộ LĐ

đi diễu

nghiệp thu nhập
công nhân
nói về việc
Bộ LĐ-TB&XH
trạng tình trạng
diễu hành dẫn
Tình trạng tình
Tự Ý Nghỉ Việc

động và

người lao
trạng tình
đến ngưng
công nhân tự
đến kết quả

hành Điểm

người lao động
TB XH

hưởng đến

Tình trạng
nhân tự

việc công

ý nghỉ việc

nghiệp thu

đầu tư

việc đi
Bộ LĐ
TB XH

việc đi

tự ý ngừng

doanh của

Biểu Tình

ngưng trệ sản

Bộ LĐ-TB&XH
công nhân tự
trệ sản
nghỉ việc đi

hành (PLO) Tình

(PLO) Tình trạng
công nhân
sản xuất
LĐ TB XH

LĐ TB

Công Nhân Ngưng Việc

ngừng việc

nhân tự

dẫn đến ngưng

của doanh nghiệp

nhân tự ý
lao động và

đi diễu hành

ảnh hưởng đến

nhân tự

(PLO)- Tình trạng tình trạng công nhân tự ý ngừng việc đi diễu hành, dẫn đến ngưng trệ sản xuất, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thu nhập của người lao động và môi trường đầu tư

kết quả sản

đi diễu

trệ sản xuất

thu nhập

Ngưng Trệ Sản Xuất

về việc

(PLO) Tình
tự ý nghỉ
diễu hành
thu nhập của

sản xuất kinh

diễu hành

Bộ LĐ-TB-XH nói về việc công nhân tự ý nghỉ việc đi diễu hành

quả sản xuất

về việc

đi diễu hành

xuất ảnh
môi trường

ngừng việc đi

tự ý

đi diễu

và môi trường

ý nghỉ

và môi

nhập của
Ngưng Trệ Sản Xuất
tự ý
nghỉ việc

nói về

đến kết

của người

hành (PLO)

sản xuất ảnh

ý nghỉ

ý ngừng

xuất kinh doanh

TB XH nói

kinh doanh

của người lao

nhân tự ý

kinh doanh của
hành dẫn
nhập của người
việc đi diễu

doanh nghiệp

quả sản
công nhân
Công Nhân Ngưng Việc

Bộ LĐ TB

nghỉ việc

trạng công

ảnh hưởng

Điểm Tin

nói về

Tuần Hành
lao động
xuất ảnh hưởng
trường đầu

của doanh

Tự Ý Nghỉ Việc

Tin Ngày

ngưng trệ

động và môi
diễu hành
XH nói về

doanh của doanh

trường đầu tư

doanh nghiệp thu

trạng công nhân
j
(0.04 giây)